Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Fitopatologii

Zakład Fitopatologii

prof. dr hab. Edward Arseniuk - kierownik zakładu
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Pracownie Hodowli Odpornościowej (więcej...)

prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Pracownia Chorób Roślin (więcej...)

dr Piotr Ochodzki
tel.: 22 733 46 37, kom.: 603 454 784
e-mail:p.ochodzki@ihar.edu.pl

Pracownia Organizmów Kwarantannowych (więcej...)

vacat


Pracownia Hodowli Odpornościowej

prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Zadania:

 • wytwarzanie linii hodowlanych odpornych na główne choroby zbóż przy wykorzystaniu metod selekcji molekularnej i technik kultur in vitro,
 • poszukiwanie nowych źródeł odporności i identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z odpornością pszenicy, pszenżyta i jęczmienia na patogeny bio- i nekrotroficzne,
 • poszukiwanie markerów DNA powiązanych z typami kojarzeniowymi i patogenicznością Phaeosphaeria (Stagonospora, syn. Parastagonospora) nodorum i Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici, syn. Zymoseptoria tritici),
 • badania molekularne zmienności genetycznej w populacjach grzybów patogenicznych,
 • monitorowanie, gromadzenie i charakterystyka patogeniczności populacji rdzy (Puccinia triticina and P. striiformis) i septoriozy zbóż (Parastagonospora nodorum i Zymoseptoria tritici).

Zmienność morfotypów i reakcji na septoriozę liści i plew linii dihaploidalnych wyprodukowanych z pylników mieszańca ozimych odmian pszenżyta Pinokio × Bogo pokolenia F1.


Pracownia Chorób Roślin

dr Piotr Ochodzki
tel.: 22 733 46 37, kom.: 603 454 784
e-mail:p.ochodzki@ihar.edu.pl

Zadania:

 • wytwarzanie genotypów pszenicy, pszenżyta i pszenicy twardej o zwiększonej odporności na choroby powodowane przez Fusarium spp.,
 • ocena materiałów hodowlanych i poszukiwanie źródeł odporności pszenżyta, pszenicy i pszenicy twardej na choroby powodowane przez Fusarium spp.,
 • doskonalenie metodyki testowania odporności zbóż i kukurydzy na fuzariozę kłosów i fuzariozę kolb,
 • ocena dzikich form spokrewnionych zbóż w celu określenia możliwości wykorzystania w hodowli odpornościowej,
 • badanie roli mikotoksyn w patogenezie chorób zbóż powodowanych przez grzyby Fusarium spp.,
 • analiza zmienności populacji grzybów Fusarium spp. na terenie Polski,
 • charakterystyka uzyskiwanych izolatów Fusarium ssp. pod kątem produkcji mikotoksyn,
 • zawartość wybranych mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie zbóż i w ziarnie kukurydzy,
 • oznaczanie zawartości ergosterolu w materiale roślinnym,
 • doskonalenie metod analizy mikotoksyn,
 • ocena zawartości mikotoksyn wytwarzanych przez endofity traw,
 • analiza zawartości alkaloidów sporyszu  w ziarnie zbóż,
 • charakterystyka toksyn białkowych wytwarzanych przez Stagonospora nodorum,
 • jakościowa i ilościowa analiza zawartości cukrów prostych i polisacharydów w materiale roślinnym,
 • badania nad uprawą kukurydzy i pszenżyta w warunkach rolnictwa ekologicznego.

Pracownia Organizmów Kwarantannowych

vacat

Zadania:

 • Doskonalenie metodyki wykrywania i testowania odporności genotypów ziemniaka na Synchytrium endobioticum – sprawcy raka ziemniaka.

Uprawa odpornych na różne patotypy S. endobioticum odmian ziemniaka jest główną metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się grzyba. W laboratorium wykonywane są doświadczenia mające na celu doskonalenie metodyki oceny odporności genotypów ziemniaka na S. endobioticum. W doświadczeniach używana jest metoda Glynne-Lemmerzahla, która jest zalecana w standardzie EPPO PM 7/28. Standard ten jest stosowany przypadku wykonywania oficjalnych testów odpornościowych. Dla odmian odpornych wydawane są certyfikaty odporności na określone patotypy grzyba.

Inokulacja kiełków ziemniaka metodą Glynne-Lemmerzahla.
Reakcja podatnego genotypu ziemniaka na patotyp 1(D1) po 4 tyg. inkubacji.
 • Identyfikacja izolatów S. endobioticum

Poszczególne izolaty S. endobioticum mogą przełamywać określoną odporność gospodarza. Do dokładnego określenia profilu wirulencji poszczególnych izolatów S. endobioticum konieczne jest użycie odpowiednio dobranych odmian różnicujących ziemniaka. W pracowni wykonywane są testy patogeniczność izolatów S. endobioticum metodą Glynne-Lemmerzahla, zgodnie z Standardem EPPO PM 7/28. Testy są wykonywane na co najmniej 20 odmianach różnicujących, co pozwala na wykrycie mało znanych patotypów S. endobioticum.

Odmienna reakcja odm. Asche Sämling na patotyp 3(M1) i 2(Ch1) S. endobioticum.
 • Gromadzenie i przechowywanie kolekcji patotypów i izolatów S. endobioticum

Pracownia posiada kolekcję najważniejszych w Europie patotypów S. endobioticum. Należą do nich następujące patotypy: 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1) i 18(T1). Utrzymywana jest również kolekcja polskich patotypów; 2(Ch1), 3(M1) oraz 39(P1). W pracowni utrzymywana jest kolekcja izolatów S. endobioticum z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Bułgarii, Danii, Grecji a także z Polski. Kolekcja ta jest wykorzystywana do poszukiwania potencjalnych źródeł odporności w diploidalnym i tetraploidalnym ziemniaku. Poszczególne patotypy i izolaty mają regularnie sprawdzany profil wirulencji na odpowiednich odmianach różnicujących.

Namnażanie narośli rakowych na bulwach podatnej odmiany.
 • Śledzenie zmian wirulencji patotypów w populacjach nicieni kwarantannowych z rodzaju Globodera na terenie Polski. Identyfikacja patotypów mątwika ziemniaczanego (G. rostochiensis) oraz mątwika agresywnego (G. pallida) w próbach gleby.

 • Gromadzenie i przechowywanie kolekcji patotypów mątwika ziemniaczanego (G. rostochiensis) i agresywnego (G. pallida) w formie dojrzałych cyst.
 • Badanie odporności materiałów hodowlanych i odmian ziemniaka na 5 patotypów mątwika ziemniaczanego (Ro1-Ro5) i 3 patotypy mątwika agresywnego (Pa1-Pa3).
 • Badanie bulw ziemniaka, wody, ścieków i odpadów poprodukcyjnych przemysłu spożywczego na obecność bakterii Ralstonia solanacearum.

Śluz bakteryjny wypływający z przeciętej łodygi rośliny ziemniaka.

Wykrywanie Ralstonia solanacearum przy użyciu metod immunofluorescencji.


Kolonie Ralstonia solanacearum na pożywce TZC.

Efekt porażenia rośliny ziemniaka bakterią Ralstonia solanacearum.
 • Molekularne metody wykrywania oraz różnicowania szczepów bakterii Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka wywoływana przez bakterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus jest groźną chorobą kwarantannową ziemniaka zarówno w Polsce jak i na świecie. Stwarza ona ogromne zagrożenie dla produkcji i hodowli nasiennej oraz utrudnia krajowy obrót ziemniaka w Unii Europejskiej i poza Unią. W krajach UE obowiązują odpowiednie regulacje prawne, szczegółowo określające stosowanie procedur zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Objawy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka na bulwie.
design by VENTI