Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów

Spis projektów

Coroczne sprawozdania będą umieszczane na stronie internetowej IHAR-PIB do 15 stycznia roku następnego, na podstronach poszczególnych projektów.
Rezultaty wspieranych projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.

L.p. w zał. do Rozp. MRiRW Tytuł projektu Kierownik projektu
4 Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy. dr hab. P. Czembor prof. IHAR-PIB
5 Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego. prof. dr hab. A. Nadolska-Orczyk
6 Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności. dr T. Góral
8 Tolerancja na stresy abiotyczne - genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących. prof. dr hab. W. Orczyk
9 Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia triticina) w pszenicy ozimej. dr A. Pietrusińska
10 Toksyny białkowe Stagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew. prof. dr hab. E. Arseniuk
12 Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych. prof. dr hab. P. Bednarek
13 Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji - miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz. dr A. Linkiewicz
15 Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms- Tt. prof. dr hab. P. Bednarek
16 Badania nad optymalizacją metod indukowanego podwajania garnituru chromosomowego w haploidalnych regenerantach pszenżyta. dr S. Oleszczuk
21 Poszukiwanie markerów molekularnych genów przywracania płodności pyłku u żyta (Secale cereale L.) z CMS-Pampa. prof. dr hab. P. Bednarek
27 Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego. prof. dr hab. J.H. Czembor
32 Badanie składników determinujących wartość odżywczą i funkcjonalną owsa oraz ich relacji w ziarnie obłuszczonym i oplewionym. prof. dr hab. D. Boros
33 Poszukiwanie form kukurydzy o wysokiej odporności na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodygi powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. dr hab. E. Kochańska-Czembor prof. IHAR-PIB
36 Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne. dr hab. E. Kochańska-Czembor prof. IHAR-PIB
38 Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich. dr hab. G. Żurek prof. IHAR-PIB
46 Badania nad mechanizmami warunkującymi proces embriogenezy gametycznej u buraka cukrowego. dr hab. M. Gośka prof. IHAR-PIB
48 Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych. prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda
49 Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassiceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny. dr hab. M. Starzycki prof. IHAR-PIB
51 Wprowadzanie nowych alleli z pul genowych różnych gatunków z rodzaju Brassica do bazy genowej rzepaku ozimego. prof. dr hab. T. Cegielska-Taras
52 Badania nad indukcją embriogenezy mikrospor u roślin z rodzaju Brassica. prof. dr hab. T. Cegielska-Taras
53 Wykorzystanie nowej puli genowej dla uzyskania form rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych. dr S. Spasibionek
55 Opracowanie modeli kalibracyjnych dla spektrometru NIRS o zakresie widma 400-2500 nm dla oznaczania glukozynolanów, białka, NDF, ADF oraz steroli i badania zmienności tych związków w roślinach oleistych. dr K. Michalski
56 Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie „Dickeya solani” w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku na poziomie diploidalnym. dr hab. R. Lebecka prof. IHAR-PIB
57 Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych. dr W. Przewodowski
58 Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka. dr K. Treder
59 Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych. dr D. Boguszewska-Mańkowska
60 Wyróżnianie form ziemniaka o złożonej odporności na mątwiki atakujące ziemniak przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i molekularnych. Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallida znalezionego w Solanum gourlayi. mgr D. Milczarek
61 Wyróżnianie i charakterystyka tetraploidalnych form ziemniaka odpornych na wirusy M i S ziemniaka z wykorzystaniem selekcji metodami konwencjonalnymi i markerami molekularnymi. dr B. Tatarowska
62 Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej w odniesieniu do wybranych cech użytkowych ziemniaka jadalnego w różnych systemach uprawy. dr hab. B. Flis prof. IHAR-PIB
63 Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro. inż. D. Sekrecka
81 Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew [(czynnik sprawczy: Stagonospora nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano)]. prof. dr hab. E. Arseniuk
85 Badanie reakcji mikrospor żyta na stres i warunki kultury in vitro. prof. dr hab. J. Zimny
89 Molekularna charakterystyka wpływy elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro. dr inż. R. Orłowska
94 Badanie czynników determinujących niską strawność białka śruty uzyskanej z nasion rzepaku ozimego. prof. dr hab. D. Boros
95 Badania nad regulatorową funkcją cząsteczek miRNA w przebiegu infekcji wirusami ziemniaka PVY. dr Z. Yin
design by VENTI