Strona główna > Projekty międzynarodowe > RustWatch

RustWatch

Nazwa programu: H2020-SFS-2016-2017 Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chain. Topic: SFS-10-2017, Type of action: RIA

Tytuł projektu:RustWatch: europejski system wczesnego ostrzegania dla rdzy pszenicy

Tytuł w języku angielskim: RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases

Kontrakt nr: 773311-1

Akronim: RustWatch

Okres realizacji: 1.05.2018 – 30.04.2022

Koordynator główny: Mogens S. Hovmøller, Global Rust Reference Center, Aarhus University

Koordynator polskiej części projektu: dr hab. Paweł Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

Wykonawcy merytoryczni projektu:

 1. AARHUS UNIVERSITET DK
 2. NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL BOTANY UK
 3. INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE FR
 4. JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN DE 5 JOHN INNES CENTRE UK
 5. UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF DE
 6. The University of Agriculture, Peshawar PK
 7. Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG DE
 8. SOCIETE RAGT 2N SAS FR
 9. LANTMANNEN EKONOMISK FORENING SE
 10. AS.A.R. Associazione Agricola Randazzo IT
 11. Nordic Seed A/S DK
 12. GROUPE D'ETUDE ET DE CONTROLE DES VARIETES ET DES SEMENCES FR
 13. TystofteFoundation DK
 14. ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL FR
 15. INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS SA ES
 16. HIR Malmöhus AB SE
 17. EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT FUER WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG CH
 18. INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PL
 19. Latvian Plant Protection Research Centre LV
 20. NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM SK
 21. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT DE
 22. LANDBRUG & FODEVARER F.M.B.A. DK
 23. VYZKUMNY USTAV ROSTLINNE VYROBY VVI CZ
 24. BASF Plc UK

Główne cele projektu:

Projekt ma na celu stworzenie systemu wczesnego ostrzegania mającego poprawić przygotowanie i odporność pszenicy w Europie na możliwe pojawienie się nowych zagrożeń ze strony chorób powodowanych przez rdzę żółtą (Puccinia striiformis f.sp. tritici), rdzę brunatną (P. triticina) i rdzę źdźbłową (P. graminis f.sp. tritici). Szczególnie zostanie położony nacisk na określenie czynników kształtujących nowa europejską populację rdzy, jej wpływu na produkcję rolniczą w świetle dyrektywy o ochronie integrowanej roślin (2009/128/EC) i w końcu pogłębienie badań i infrastruktury komunikacyjnej w oparciu o już istniejące doświadczenia i wzajemną współpracę. W badaniach nad rdzą zamierza się opracować i rozwinąć nowe innowacyjne narzędzia diagnostyczne w celu szybkiej i precyzyjnej identyfikacji nowych ras patogena, określenia zdolności chorobotwórczych i adaptacyjnych do zmieniających się warunków środowiska (ocieplenie klimatu) jako czynników przyczyniających się do pojawienia i rozprzestrzeniania patogena. Prowadzone badania mogą być przełomowe pod względem fenotypowania odporności gospodarza poprzez analizę struktur komórkowych w czasie infekcji. System wczesnego ostrzegania dla ochrony i zwalczania chorób pszenicy powodowanych przez rdze będzie zastosowany w „studium przypadków” w 5 regionach Europy, co pozwoli na jego dalszy rozwój i walidację we współpracy z szerokim gronem zainteresowanych instytucji. W realizacji projektu bierze udział 12 uniwersytetów/instytutów naukowych, 5 organizacji doradztwa rolniczego i 8 przedsiębiorstw.

Link do strony projektu: http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/

Contact: p.czembor@ihar.edu.pl

design by VENTI