Strona główna > Postęp biologiczny 2021

Postęp biologiczny 2021

Wyniki badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Sprawozdania za okres: 01.01.2021-31.12.2021

L.p. Tytuł projektu Kierownik projektu / Instytucja Prezentacja do pobrania
1 Selekcja genomowa pszenicy prof. dr hab. M. Tyrka
Politechnika Rzeszowska
Zadanie 1 (.pdf)
2 Septorioza paskowana liści pszenicy (Zymoseptoria tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych. dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu
IHAR-PIB
Zadanie 2 (.pdf)
3 Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury. dr hab. K. Juzoń
IFR PAN
Zadanie 3 (.pdf)
4 Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). prof. dr hab. I. Żur
IFR PAN
Zadanie 4 (.pdf)
5 Analiza molekularna genów warunkujących odporność poziomą u pszenicy (Triticum aestivum L.) na porażenie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Puccinia sp. dr hab. M. Kwiatek, prof. UPP
UP w Poznaniu
Zadanie 5 (.pdf)
6 Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i pszenżycie oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych. dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu
IHAR-PIB
Zadanie 7 (.pdf)
7 Występowanie Puccinia graminis na pszenicy i pszenżycie, jego zróżnicowanie oraz poszukiwanie fenotypowych, molekularnych i metabolicznych markerów odporności na rdzę źdźbłową. dr hab. G. Lemańczyk
PBS
Zadanie 8 (.pdf)
8 Precyzyjna fenomika, telemetria modulowanej fluorescencji i temperatury roślin dla modelowania, optymalizacji i przyspieszenia procesu hodowli żyta (Secale cereale L.). prof. dr hab. S. Karpiński
SGGW
Zadanie 9 (.pdf)
9 Genetyczne podłoże efektu heterozji oraz przywracania męskiej płodności u mieszańców żyta z cytoplazmą Pampa. dr hab. S. Stojałowski
ZUT Szczecin
Zadanie 10 (.pdf)
10 Identyfikacja mechanizmu molekularnego odporności żyta ozimego na rdzę brunatną. dr hab. K. Nowosad, prof. uczelni
UP we Wrocławiu
Zadanie 11 (.pdf)
11 Określenie fizjologicznych i genetycznych podstaw odporności pszenicy i jęczmienia na rozhartowywanie. dr inż. M. Wójcik-Jagła
URK
Zadanie 12 (.pdf)
12 Ukierunkowana mutageneza genów podatności na infekcje wirusowe i uzyskanie roślin jęczmienia o podniesionej odporności na BaYMV i BaMMV prof. dr hab. W. Orczyk
IHAR-PIB
Zadanie 13 (.pdf)
13 Badania asocjacyjne oraz molekularne uwarunkowania odporności jęczmienia jarego na stresy środowiskowe. dr hab. A. Kuczyńska, prof. IGR PAN
IGR PAN
Zadanie 14 (.pdf)
14 Kompleksowe badania odporności owsa na choroby grzybowe ze szczególnym uwzględnieniem Puccinia coronata f.sp. avenae. dr hab. E. Paczos-Grzęda, prof. uczelni
UP Lublin
Zadanie 15 (.pdf)
15 Analiza genetycznych uwarunkowań związanych z efektem heterozji oraz odpornością na fuzarium u kukurydzy (Zea mays L.). dr hab. A. Tomkowiak
UP Poznań
Zadanie 16 (.pdf)
16 Mechanizmy odporności na abiotyczne i biotyczne stresy środowiskowe u form introgresywnych życicy wielokwiatowej i życicy trwałej z genami kostrzewy łąkowej lub kostrzewy trzcinowej. prof. dr hab. A. Kosmala
IGR PAN
Zadanie 17 (.pdf)
17 Doskonalenie mapy genetycznej łubinu wąskolistnego i poszukiwanie markerów sprzężonych z cechami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zawartości białka i alkaloidów. dr hab. M. Książkiewicz
IGR PAN
Zadanie 18 (.pdf)
18 Alkaloidy u łubinu wąskolistnego: zrozumienie molekularnych podstaw procesu biosyntezy i akumulacji w nasionach oraz poszukiwanie form o wysokiej zawartości alkaloidów w zielonych częściach rośliny, przy zachowaniu niskiej zawartości w nasionach. dr M. Koc
IGR PAN
Zadanie 19 (.pdf)
19 Analiza molekularna układów allelicznych genów wczesności oraz opracowanie i identyfikacja markerów funkcjonalnych dla genów determinacji pędu, pękania strąków, cech plonotwórczych i jakościowych nasion soi. dr hab. J. Nawracała, prof. UPP
UP Poznań
Zadanie 20 (.pdf)
20 Identyfikacja genów związanych z odpornością grochu na askochytozę i jej wpływ na sprawność fotosyntetyczną roślin. prof. dr hab. M. Jędryczka
IGR PAN
Zadanie 21 (.pdf)
21 Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii. dr hab. E. Moliczewska, prof. UO
Uniwersytet Opolski
Zadanie 22 (.pdf)
22 Globalna analiza wariantów strukturalnych w genomach buraka oraz identyfikacja rejonów powiązanych z jednonasiennością i męską sterylnością. prof. dr hab.D. Grzebelus
URK
Zadanie 23 (.pdf)
23 Opracowanie nowych narzędzi biotechnologicznych pozwalających na skuteczną ocenę odporności buraka cukrowego na pośpiechowatość oraz wybór form rodzicielskich do hodowli heterozyjnej tego gatunku. dr inż. M. Nowak
UP Lublin
Zadanie 24 (.pdf)
24 Odporność roślin rzepaku na choroby powodowane przez grzyby i pierwotniaki. prof. dr hab. M. Jędryczka
IGR PAN
Zadanie 25 (.pdf)
25 Badania nad zwiększeniem zdolności do plonowania odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.) poprzez wykorzystanie źródeł odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz poszerzenie zmienności genetycznej. dr hab. A. Liersch
IHAR-PIB
Zadanie 26 (.pdf)
26 Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.), z wykorzystaniem zaawansowanych technik molekularnych. dr hab. J. Niemann, prof. UPP
UP Poznań
Zadanie 27 (.pdf)
27 Ocena interakcji ziemniaka z bakteriami Dickeya solani na poziomie fenotypowym i molekularnym - identyfikacja genów kandydujących związanych z reakcją odporności. dr hab. R. Lebecka, prof. Instytutu
IHAR-PIB
Zadanie 28 (.pdf)
28 Poszukiwanie specyficznych reakcji warunkujących tolerancyjność genotypów ziemniaka na wysoką temperaturę i suszę. dr D Boguszewska-Mańkowska
IHAR-PIB
Zadanie 29 (.pdf)
29 Badanie zróżnicowania interakcji ziemniak-Phytophthora infestans podczas reakcji odpornościowej bulw genotypów ziemniaka posiadających wybrane geny R. dr J. Plich
IHAR-PIB
Zadanie 30 (.pdf)
30 Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniaka. dr hab. inż. W. Przewodowski
IHAR-PIB
Zadanie 31 (.pdf)
31 Genetyczne i rozwojowe aspekty plonowania i jakości surowca kozłka lekarskiego. dr hab. K. Bączek
SGGW
Zadanie 32 (.pdf)
32 Identyfikacja wybranych genów związanych z typem wzrostu roślin ogórka (Cucumis sativus L.). prof. dr hab.G. Bartoszewski
SGGW
Zadanie 33 (.pdf)
33 Badanie molekularnych mechanizmów odporności ogórka na najważniejsze czynniki biotyczne i abiotyczne. dr U. Kłosińska
IO
Zadanie 34 (.pdf)
34 Analiza czynników wpływających na gametyczną embriogenezę u gatunków opornych na haploidyzację. A. Kiełkowska
URK
Zadanie 35 (.pdf)
35 Wykorzystanie somatycznej hybrydyzacji do poszerzenia zakresu zmienności wybranych roślin warzywnych. dr hab. inż. E. Grzebelus, prof. URK
URK
Zadanie 36 (.pdf)
36 Charakterystyka determinant genetycznych dla wybranych cech związanych z biologią kwitnienia u buraka ćwikłowego. dr hab. M. Szklarczyk, prof. URK
URK
Zadanie 37 (.pdf)
37 Analiza genetycznej kontroli cechy CMS u marchwi i cebuli oraz cechy samozgodności u kapusty. dr hab. M. Szklarczyk, prof. URK
URK
Zadanie 38 (.pdf)
38 Poznanie molekularnych podstaw mechanizmów odpowiedzi fasoli na wybrane stresy biotyczne i abiotyczne. dr inż. M. Nowakowska
IO
Zadanie 39 (.pdf)
39 Wpływ stresu suszy na zmiany w transkryptomie, morfologii i składzie chemicznym roślin chmielu i tytoniu. dr M. Przybyś
IUNG-PIB
Zadanie 40 (.pdf)
40 Badania nad genetycznym uwarunkowaniem wybranych cech użytkowych truskawki (powtarzanie owocowania, wielkość i jakość plonu, zdrowotność roślin) w oparciu o analizę biometryczną i molekularną. dr hab. A. Masny, prof. IO
IO
Zadanie 41 (.pdf)
41 Ocena potencjału genetycznego maliny właściwej (Rubus idaeus L.) pod względem ważnych cech fenotypowych (zdolność do dwukrotnego owocowania, pozbiorcza trwałość owoców, bezkolcowość, samopłodność) przy zastosowaniu metod konwencjonalnych i biotechnologicznych. dr hab. A. Masny, prof. IO
IO
Zadanie 42 (.pdf)
42 Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi (bezkolcowość, wielkość owoców, zawartość w owocach ekstraktu i kwasu askorbinowego) u maliny właściwej (Rubus idaeus L.) poprzez analizę transkryptomów. dr A. Kuras
IO
Zadanie 43 (.pdf)
43 Opracowanie markerów molekularnych dla odporności roślin porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na ważne patogeny i szkodnika. dr hab. S. Pluta, prof. IO
IO
Zadanie 44 (.pdf)
44 Wytwarzanie autotetraploidów borówki czernicy (Vaccinium myrtillus) zdolnych do krzyżowania z borówką wysoką (Vaccinium corymbosum) oraz badanie mechanizmu molekularnego biosyntezy antocyjanów w miąższu owoców. M. Podwyszyńska
IO
Zadanie 45 (.pdf)
45 Zastosowanie poliploidyzacji mitotycznej in vitro w indukowaniu zmienności genetycznej oraz możliwości poprawy wybranych cech użytkowych agrestu (Ribes grossularia L.) i czereśni (Prunus avium L.). D. Kucharska
IO
Zadanie 46 (.pdf)
46 Badania nad możliwością wytworzenia nowych genotypów owocowych drzew pestkowych przy wykorzystaniu hybrydyzacji oddalonej w rodzaju Prunus. dr inż. M. Szymajda
IO
Zadanie 47 (.pdf)
47 Analiza genetyczna wybranych genotypów brzoskwini (Prunus persica L.) z wykorzystaniem czynnikowego układu krzyżowań i markerów i molekularnych. dr inż. M. Szymajda
IO
Zadanie 48 (.pdf)
48 Tetraploidalna jabłoń jako źródło odporności na stresy biotyczne i abiotyczne – analiza mechanizmów odporności na zarazę ogniową, parcha jabłoni i suszę oraz ocena zdolności do krzyżowania. dr D. Wójcik
IO
Zadanie 49 (.pdf)
49 Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wytworzenia genotypów o czerwonej barwie miąższu i zwiększonej odporności na zarazę ogniową. dr inż. M. Lewandowski
IO
Zadanie 50 (.pdf)
design by VENTI