Strona główna > Postęp biologiczny 2020

Postęp biologiczny 2020

Wyniki badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

L.p. Tytuł projektu Kierownik projektu / Instytucja Okres realizacji projektu Prezentacja do pobrania
1

Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis

prof. dr hab. H. Wiśniewska
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 2 (.pdf)
2

Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną

prof. dr hab. T. Adamski
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 3 (.pdf)
3

Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy

dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 4 (.pdf)

4

Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego

prof. dr hab. A. Nadolska-Orczyk
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 5 (.pdf)
5

Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności

Dr hab. T. Góral
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 6 (.pdf)

6

Tolerancja na stresy abiotyczne genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących

prof. dr hab. W. Orczyk
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 8 (.pdf)
7

Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego ( Blumeria graminis f.sp . tritici ) i rdzę brunatną Puccinia triticina ) w pszenicy ozimej

dr inż A. Pietrusińska
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 9 (.pdf)
8

Toksyny białkowe Parastagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew.

prof. dr hab. E. Arseniuk
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 10 (.pdf)
9

Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji – Miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz.

dr A. Linkiewicz
IHAR-PIB
2014 - 2020

Zadanie 13 (.pdf)

10

Badanie typów odporności pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych

Prof. dr hab. H. Wiśniewska
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 14 (.pdf)
11

Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms Tt

prof. dr hab. Piotr Bednarek
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 15 (.pdf)
12

Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone

d.hJ. Leśniowska-Nowak
UP Lublin
2014 - 2020 Zadanie 17 (.pdf)
13

Poszukiwanie markerów molekularnych genów przywracania płodności pyłku żyta ( Secale cereale L.) z CMS Pampa.

prof. dr hab. Piotr Bednarek
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 21 (.pdf)
14

Współdziałanie odporności na mączniaka ( Blumeria graminis f.sp. hordei ) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego

prof. dr hab. J.H. Czembor
IHAR-PIB
2014 - 2025

Zadanie 27 (.pdf)

15

Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego

dr hab. E. Paczos-Grzęda, prof. uczelni
UP Lublin
2014 - 2020 Zadanie 30 (.pdf)
16

Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów

dr hab. E. Paczos-Grzęda, prof. uczelni
UP Lublin
2014 - 2020 Zadanie 31 (.pdf)
17

Poszukiwanie form kukurydzy o wysokiej odporności na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodygi powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp.

dr. hab. E.Kochańska-Czembor, prof. IHAR PIB
IHAR-PIB
2014 - 2020

Zadanie 33 (.pdf)

18

Identyfikacja genów związanych z ekspresją zimotrwałości i tolerancji suszy u form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea

prof. dr hab. A. Kosmala
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 35 (.pdf)
19

Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne

dr. hab. E. Kochańska-Czembor, prof. IHAR PIB
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 36 (.pdf)
20

Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich

dr hab. G. Żurek, prof IHAR-PIB
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 38 (.pdf)
21 Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego – podstawy genetyczne i molekularne

dr hab. M. Książkiewicz
IGR PAN

2014 - 2020 Zadanie 39 (.pdf)
22

Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujących wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne.

prof. dr hab. W. Święcicki
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 40 (.pdf)
23

Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem łubinu żółtego

prof. dr hab. W. Święcicki
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 41 (.pdf)
24

Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego

prof. dr hab. W Rybiński
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 42 (.pdf)
25

Analiza bioróżnorodności zasobów genowych soi przydatnej do hodowli w warunkach klimatycznych Polski i opracowanie metodyki krzyżowania międzygatunkowego Glycine max x Glycine soja

dr hab. J. Nawracała, prof. UPP
UP Poznań
2014 - 2020 Zadanie 43 (.pdf)
26
Badanie genomu rzepaku przy wykorzystaniu markerów molekularnych

prof. dr hab. I.Bartkowiak-Broda
IHAR-PIB

2014 - 2020

Zadanie 48 (.pdf)

27

Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassiceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny

dr hab. M. Starzycki prof. IHAR-PIB
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 49 (.pdf)
28

Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogenu w Polsce

prof. dr hab. M. Jędryczka
IGR PAN
2014 - 2020 Zadanie 50 (.pdf)
29

Wprowadzanie nowych alleli z pul genowych różnych gatunków z rodzaju Brassica do bazy genowej rzepaku ozimego

prof. dr hab.T. Cegielska-Taras
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 51 (.pdf)
30

Wykorzystanie nowej puli genowej dla uzyskania form rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych

dr hab. Stanisław Spasibionek
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 53 (.pdf)
31

Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku Brassica napus L.)

dr hab. J. Niemann, prof. UPP
UP Poznań

2014 - 2020

Zadanie 54 (.pdf)

32

Opracowanie modeli kalibracyjnych dla spektrometru NIRS o zakresie widma 400-2500 nm dla oznaczania glukozynolanów, białka, NDF, ADF oraz steroli i badania zmienności tych związków w roślinach oleistych.

dr K. Michalski
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 55 (.pdf)
33

Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych

dr hab. inż. W. Przewodowski
IHAR-PIB

2014 - 2020 Zadanie 57 (.pdf)
34

Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka

dr hab. K. Treder
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 58 (.pdf)
35

Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych

dr inż. D. Boguszewska Mańkowska
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 59 (.pdf)
36

Wyróżnianie form ziemniaka o złożonej odporności na mątwiki atakujące ziemniak przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i molekularnych. Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallida znalezionego w Solanum gourlayi.

dr D. Milczarek
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 60 (.pdf)
37

Analiza interakcji genotypowo środowiskowej w odniesieniu do wybranych cech użytkowych ziemniaka jadalnego w różnych systemach uprawy

dr hab. B.Flis, prof. IHAR-PIB
IHAR-PIB
2014 - 2020 Zadanie 62 (.pdf)
38

Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro.

mgr inż. D. Michałowska
IHAR-PIB

2014 - 2020

Zadanie 63 (.pdf)
39 Wykorzystanie metod biotechnologicznych do poszerzenia zmienności genetycznej warzyw kapustnych

dr hab. inż. A. Kiełkowska, prof. UR
UR Kraków

2014 - 2020 Zadanie 64 (.pdf)
40

Otrzymanie nowej zmienności genetycznej warzyw kapustowatych przy wykorzystaniu krzyżowań oddalonych w rodzaju Brassica

dr P. Kamiński
IO
2014 - 2020 Zadanie 67 (.pdf)
41

Opracowanie i wykorzystanie wysokowydajnych technik selekcji genomowej w doskonaleniu warzyw

prof. dr hab. D. Grzebelus
UR Kraków
2014 - 2020 Zadanie 69 (.pdf)
42

Indukowanie zmienności genetycznej jabłoni na drodze poliploidyzacji in vitro oraz ocena fenotypowa i genetyczna uzyskanych poliploidów w odniesieniu do diploidalnych form wyjściowych

dr hab. M.Podwyszyńska, prof. IO
IO

2014 - 2020 Zadanie 70 (.pdf)
43

Analiza genetyczna i molekularna wybranych genotypów jabłoni (Malus domestica) dla skrócenia okresu juwenilnego i poprawy jakości owoców

dr inż. M. Lewandowski
IO
2014 - 2020 Zadanie 71 (.pdf)
44

Ocena potencjału genetycznego wybranych genotypów borówki wysokiej Vaccinium corymbosum L w oparciu o czynnikowy układ krzyżowań

dr hab. S. Pluta, prof. IO
IO
2014 - 2020 Zadanie 72 (.pdf)
45

Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z tolerancją wegetatywnych podkładek jabłoni na niskie temperatury poprzez analizę transkryptomu i ocenę stopnia polimorfizmu genów kandydujących

dr inż. S. Keller-Przybyłkowicz
IO
2014 - 2020 Zadanie 73 (.pdf)
46

Badania nad saturacją mapy genetycznej Elsanta × Senga Sengana pod kątem lokalizacji genów sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi truskawki (Fragaria × ananassa)

dr inż. S. Keller-Przybyłkowicz
IO
2014 - 2020 Zadanie 74 (.pdf)
47

Badania nad możliwością poszerzenia zmienności genetycznej maliny właściwej (Rubus idaeus) pod względem pory dojrzewania i jakości owoców

dr hab. A. Masny, prof. IO
IO
2014 - 2020

Zadanie 75 (.pdf)

48

Badania nad możliwością zwiększenia zawartości składników bioaktywnych w owocach truskawki na drodze hybrydyzacji wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Fragaria

dr hab. A. Masny, prof. IO
IO

2014 - 2020 Zadanie 76 (.pdf)
49

Hybrydyzacja oddalona gatunków Prunus cerasifera (ałycza), Prunus armeniaca (morela), Prunus salicina (śliwa japońska), Prunus domestica (śliwa domowa) w celu zwiększenia bioróżnorodności genetycznej w obrębie rodzaju Prunus

dr inż. M. Szymajda
IO
2014 - 2020

Zadanie 77 (.pdf)

50

Charakterystyka markerów molekularnych, sprzężonych z odpornością na wielopąkowca porzeczkowego (Cecidophyopsis Ribis)

dr A. Kuras
IO
2014 - 2020 Zadanie 78 (.pdf)
51

Analiza czynników warunkujących organogenezę agrestu (Ribes grossularia L.) w kulturach in vitro i in vivo oraz ocena genetyczna i fenotypowa otrzymanego materiału

dr inż. D. Kucharsk
IO
2014 - 2020 Zadanie 79 (.pdf)
52

Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta

dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda
IFR PAN / IHAR-PIB
2015 - 2020 Zadanie 80 (.pdf)
53

Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew [czynnik sprawczy: Parastagonospora nodorum (Berk.), (Quaedvlieg, Verkley & Crous.)].

prof. dr hab. E. Arseniuk
IHAR-PIB

2015 - 2020 Zadanie 81 (.pdf)

54

Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym

dr M. Nowak
UP Lublin
2016 - 2020 Zadanie 82 (.pdf)
55

Badanie reakcji mikrospor żyta na stres i warunki kultury in vitro

prof. d hab. J. Zimny
IHAR-PIB
2016 - 2020 Zadanie 85 (.pdf)
56

Haploidyzacja żyta diagnostyka molekularna oraz wpływ nanomolekuł na wspomaganie indukcji i regeneracji roślin w warunkach in vitro

dr S. Mikołajczyk
UP Poznań
2015 - 2020 Zadanie 86 (.pdf)
57

Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji

dr hab. S. Stojałowski
ZUT Szczecin
2016 - 2020 Zadanie 87 (.pdf)

58

Molekularna charakterystyka wpływu elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro

dr R.Orłowska
IHAR-PIB
2016 - 2020 Zadanie 89 (.pdf)
59

Identyfikacja genów odpowiedzialnych za przywracanie płodności i samozgodność u wybranych roślin warzywnych

dr hab. M. Szklarczyk, prof. UR
UR Kraków
2016 - 2020 Zadanie 97 (.pdf)
60

Analiza wpływu hipoksji na zwiększenie tolerancji na stresy u pomidora (Lycopersicon esculentum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.)

dr inż. M. Czernicka
UR Kraków
2015 - 2020 Zadanie 98 (.pdf)
61

Badanie molekularnego mechanizmu odporności na kiłę kapusty
Plasmodiophora brassicae ) u roślin z rodzaju Brassica.

mgr Markiewicz Monika
IO
2015 - 2020 Zadanie 99 (.pdf)
62 Transfer cytoplazmatycznej męskiej sterylności poprzez somatyczną hybrydyzację u marchwi dr hab. E. Grzebelus, prof. UR
UR Kraków
2015 - 2020 Zadanie 101 (.pdf)
63

Opracowanie genetycznych, fizjologicznych i biochemicznych podstaw tolerancji ogórka na stres niedoboru wody

dr Urszula Kłosioska
IO
2015 - 2020 Zadanie 102 (.pdf)
64

Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze

dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda
IFR PAN / IHAR-PIB
2018 - 2020 Zadanie 103 (.pdf)
65

Analiza genetycznych i biochemicznych podstaw tolerancji cebuli (Allium cepa L.) na stres niedoboru wody

dr Urszula Kłosioska
IO
2018 - 2020 Zadanie 104 (.pdf)
66

Identyfikacja układów allelicznych genów fotoneutralności i wczesności oraz opracowanie metodyki otrzymywania roślin homozygotycznych u soi

dr hab. J. Nawracała, prof. UPP
UP Poznań
2018 - 2020 Zadanie 105 (.pdf)
67

Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)

dr hab. A. Kuczyńska, prof. IGR PAN
IGR PAN
2018 - 2020 Zadanie 106 (.pdf)
68 Występowanie dotychczas niemonitorowanych wirusów (HpLV, ArMV) i wiroidów(HpSVd, AFCVd, CBCVd) na plantacjach produkcyjnych chmielu w Polsce dr M. Przybyś
IUNG-PIB
2018 - 2020 Zadanie 107 (.pdf)
69

Badania nad gametyczną embriogenezą u Lupinus angustifolius L. - indukcja haploidów i analiza genetycznego podłoża tego procesu

dr hab. inż. R. Galek, prof. UPWr
UP Wrocław
2018 - 2020 Zadanie 108 (.pdf)
design by VENTI