Strona główna > Projekty międzynarodowe > FertOrgaNic

FertOrgaNic

Nazwa programu:

5 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ. JAKOŚĆ ŻYCIA (QOL)

5.1.1. Rolnictwo zrównoważone

Tytuł projektu:„Ulepszone nawożenie organiczne w systemach upraw rolniczych dla uzyskania wysokiej efektywności nawożenia azotem i nawadniania przy ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska”

Kontrakt nr. QLK 5-CT-2002-01799 

Akronim: FertOrgaNic

Okres realizacji: 1.01.2003 – 30.09.2006

Koordynator główny: Finn Plauborg

Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, Denmark

Współpracujący partner polski: Anna Głuska

IHAR Oddział Jadwisin, Zakład Agronomii Ziemniaka 

Główne cele projektu:

Głównym celem jest rozszerzenie użytkowania różnych nawozów organicznych w systemach rolniczych i opracowanie nowej strategii ich stosowania zapewniającej poprawę efektywności wykorzystania wody i azotu przy równoczesnym ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska.

Badania są prowadzone na ziemniakach, ponieważ ich system uprawy stwarza duże zagrożenie dla środowiska, jednak uzyskane wyniki będą mogły być wykorzystane także w uprawie innych roślin.

Nowa strategia będzie opracowywana na bazie doświadczeń polowych i doświadczeń quasi-polowych prowadzonych w różnych krajach Europy, w których badany jest wpływ różnych nawozów organicznych w połączeniu z nawadnianiem liniami kroplującymi i fertygacją. Rozwijane będą ulepszone systemy uprawy, nowoczesna, efektywna technologia nawadniania dla zapewnienia wysokiej jakości produkcji i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

Uzyskane wyniki:

Dwuletnie wyniki doświadczenia polowego z ziemniakami prowadzonego w Jadwisinie są bardzo obiecujące. Dowodzą, że dobrze zrównoważone nawożenie obornikiem uzupełniane nawożeniem azotowym mineralnym poprzez fertygację oraz nawadnianie liniami kroplującymi może zapewnić wysoki plon bulw (powyżej 50 t/ha) o bardzo dobrej jakości. Równocześnie można uniknąć zanieczyszczania gleby i wód gruntowych poprzez dobrze dobrane nawadnianie w czasie wegetacji ziemniaka i zasianie rośliny wychwytującej po zbiorze ziemniaków. Prace są kontynuowane.

Skład konsorcjum:

W skład konsorcjum badawczego wchodzi 12 zespołów z sześciu krajów. 

Strona internetowa projektu:

http://www.fertorganic.org

design by VENTI